3. år Psykoterapeut Uddannelsen

id_grey_200pxTerapi i praksis

6 moduler a 4 dage samt egenterapi, færdighedstræning og supervision

Fra starten af 3. år af ID Academy’s psykoterapeutuddannelse begynder du at have eksterne klienter i terapi under supervision.

På de to første år af uddannelsen har du udelukkende trænet psykoterapeutiske metoder med dine medstuderende, men fra tredje år skal du nu også træne mere “realistiske” terapeutiske situationer, hvor dine klienter ikke er indforståede eller kender til dine psykoterapeutiske indfaldsvinkler og teknikker på forhånd.

En anden måde, vi vil gøre det psykoterapeutiske arbejde mere realistisk på, er ved at vi fra og med tredje år gør modulerne endnu mere klientorienterede. De enkelte moduler på tredje og fjerde år tager udgangspunkt i de temaer, som mennesker oftest opsøger en psykoterapeut for at få hjælp til at bearbejde.

 

id_logo-ikon_29px1. modul: Det terapeutiske rum

Om overblik og metodevalg i psykoteapi

Da du her fra og med tredje år begynder at have “rigtige” klienter, bliver det nu vigtigt at vide en masse basale ting om, hvordan du helt konkret starter din terapeutiske praksis op, indleder terapiforløb med nye klienter, og organiserer alt lige fra de fysiske rammer til procedurer for faglig supervision og etik, samt bliver en del af et relevant fagligt netværk.

Her ud over er formålet med dette modul at uddanne dig i, hvordan du får skabt et integralt overblik, så vi medvirker til helhedsløsninger i stedet for symptombehandling og terapeutiske “lappeløsninger”.

Du vil bl.a. lære, hvordan du får øje på de ofte komplekse, psykologiske dynamikker, som bevidst og ubevidst udspiller sig imellem en psykoterapeut og en klient, og hvordan du kreativt kan bruge dem til at hjælpe dine klienter.

Ikke alene din ydre opmærksomhed på en terapiklients umiddelbare adfærd, men også  dine “egne indre” følelsesmæssige reaktioner under en terapisession, kan give dig vigtige vink og hjælpe dig med at danne gode, brugbare hypoteser om, hvad der er kernen i din klients udfordringer.

Og jo flere måder du har til at  finde ind til sagens kerne på, jo lettere er det for dig at vælge de terapeutiske indfaldsvinkler og metoder, som bedst muligt hjælper klienten.

 

id_logo-ikon_29px2. modul: Sundhed og psykoterapi

Om krop, sundhed og integral psykoterapi

Som psykoterapeuter vil vi ofte opleve, at mennesker opsøger os, fordi de ønsker at arbejde med den psykiske side af deres helbredsproblemer.

Sygdom og dårligt helbred betyder i mange tilfælde, at vi må omlægge vores arbejdsmæssige, sociale eller familiære liv. Den ændrede livssituation betyder for nogle mennesker, at selvfølelsen rystes, eller at angsten for død og isolation presser sig på.

For andre bliver helbredsproblemerne et meningsfuldt vink fra kroppen om at tage formålet med sit liv op til genovervejelse.

Formålet med dette modul er dels at uddanne dig til at hjælpe dine terapi-klienter med at bearbejde de følelsesmæssige problemer i forbindelse med en helbredsbaseret livsomlægning, og dels at hjælpe dem med at forstå de psykiske, sociale, fysiologiske og for nogle mennesker endda spirituelle budskaber i de kropslige symptomer.

Du vil lære, hvordan du gennem integral psykoterapi kan hjælpe dine terapi-klienter med at lytte til kroppens budskaber og bruge dem til både at finde en ny kurs i tilværelsen og til måske at finde måder at understøtte en fysisk helingsproces på.

 

id_logo-ikon_29px3. Modul : Stop en halv og bliv mere hel

Om integral psykoterapi og hverdagens små og store misbrug

Afhængigheds- og misbrugstemaer i mange varianter har været et stigende problem i vores samfund igennem de senere år. F.eks. har antallet af piger og unge kvinder med spiseforstyrrelser nået et foruroligende omfang. Antallet af spilleafhængige, Facebook-afhængige etc. er også skudt i vejret.

Som psykoterapeut vil du derfor jævnligt møde mennesker i din praksis, der har et ubalanceret forhold til mad, som har et alkoholproblem, er internetafhængige, lider af ludomani eller har andre afhængigheds- og misbrugsproblematikker inde på livet.

Vi vil på dette modul give dig både nogle samfundsmæssige, kulturelle, kropslige og psykologiske vinkler på afhængighed og misbrug og give dig nogle banebrydende nye behandlingsmodeller, som du kan bruge til at arbejde med dine kommende klienters udfordringer.

Formålet med dette modul er først og fremmest at ruste dig som psykoterapeut til at kunne genkende og forstå forskellige signaler hos dine terapi-klienter om, at der foregår et misbrug.

Du må som psykoterapeut være i stand til at genkende symptomer på afhængighed og misbrug og forstå såvel de psykologiske som de kulturelle, sociale og fysiologiske faktorer omkring misbruget.

Dernæst er formålet med modulet at træne dig i at kunne vurdere, om der er tale om lettere misbrug eller afhængighedstemaer, som du med din almene psykoterapeutiske grunduddannelse vil være i stand til at hjælpe dine klienter med, eller om det drejer sig om en mere alvorlig patologisk forstyrrelse, så du skal henvise til psykiatrisk eller anden specialistbehandling.

 

id_logo-ikon_29px4. modul: Liv og  samliv

Om kærlighed, sex og psykoterapi

Dette modul sætter fokus på, hvordan vi arbejder psykoterapeutisk med parforholds- og seksualitetstemaer

På ID psykoterapeutuddannelsens 2. år har du allerede fået en basal forståelse for de ubevidste erindringsmekanismer og sociale faktorer, som på godt og ondt kan påvirke vores aktuelle relationer generelt og de nære relationer i særdeleshed. Det vil i sig selv allerede have givet dig en del redskaber til at arbejde med samlivsproblemer.

På 3. år af ID psykoterapeutuddannelsen har vi dog hovedfokus på at arbejde med typiske intime samlivsproblemer uden nødvendigvis at drage fortiden aktivt ind i terapien. Her tager vi fat i seksualitets- og nærhedsproblemer ud fra en mere integral, dvs. helhedsorienteret indfaldsvinkel.

Formålet med dette modul er dels at give dig en basal forståelse for de mest almindelige sexologiske temaer og dels at give dig mulighed for at undersøge, hvad forholdet til din egen krop, kønsrolle og seksualitet betyder for din evne til at arbejde psykoterapeutisk med dine klienters parforholds- og seksualitetsproblemer.

 

id_logo-ikon_29px5. modul:Smerte og transformation

Om tab, sorg og psykoterapi

Som psykoterapeuter må vi være i stand til at arbejde med de følelsesmæssige temaer, som dukker op omkring adskillelse, uanset om den skyldes dybe uløselige konflikter, skilsmisser, bristede drømme, dødsfald eller andre personlige katastrofer.

Vi vil i vores terapeutiske arbejde jævnligt stå over for mennesker, der er konfronteret med en stor smerte, fordi en partner har forladt dem, en livstruende sygdom er dukket op hos dem selv eller deres pårørende, eller fordi de har mistet en nær person igennem et dødsfald.

Her dukker temaer omkring sorg, angst, skyld, og livets store spørgsmål om mening og formål op.

Formålet med dette modul er at sætte fokus på de terapeutiske indfaldsvinkler, som du kan tage for at hjælpe dine terapi-klienter igennem denne konfrontation med kærlighedens og livets forgængelighed.

Da dit eget personlige forhold til adskillelse, tab, sorg og ikke mindst døden er afgørende for din evne til at være professionel, nærværende og empatisk overfor mennesker, der har mistet og derfor er i sorg, vil der på modulet blive arbejdet intenst med dine egne følelsesmæssige temaer omkring emnet.

 

id_logo-ikon_29px6. modul: Den stormfulde søgen efter sjælen

Om spirituelle kriser og integral psykoterapi

I kølvandet på den meget store interesse, som mange mennesker i de senere år har fået for spiritualitet, okkultisme og new age, dukker der nogle nye fænomener op i det psykoterapeutiske arbejde.

Vi bliver som psykoterapeuter i stigende grad opsøgt af mennesker, der har fået intense psykiske og sociale problemer, efter at have praktiseret for kraftige spirituelle teknikker eller eksperimenteret med bevidsthedsudvidende stoffer. Mange mennesker har på den måde fået åbnet op til ukendte og skræmmende lag af bevidstheden, som de ikke kan håndtere.

Intense spirituelle eller psykedeliske oplevelser kan på godt og ondt vende op og ned på et menneskes opfattelse af virkeligheden, og i nogle tilfælde kan de være så overvældende eller angstprovokerende, at der er fare for patologiske tilstande.

Formålet med dette modul er derfor indledningsvist at give dig en dybere forståelse for de områder af psyken, som spirituelle og psykedeliske oplevelser udspringer af, og de problemer, som du ofte vil møde hos denne gruppe terapi-klienter.

Dernæst er formålet at give dig konkrete terapeutiske redskaber til at hjælpe denne gruppe af klienter med at få deres verden til at hænge sammen igen på en måde, der både respekterer deres spirituelle erfaring, og samtidigt hjælper med at forankre dem i en praktisk fysisk hverdag på en hensigtsmæssig måde.

Du vil også lære, hvordan du med integral psykoterapi kan hjælpe mennesker med at bruge deres egne positive spirituelle og religiøse erfaringer som en ressource til at rumme og takle eksistentiel angst.