1. år Psykoterapeut Uddannelsen

id_grey_200pxTerapi i øjenhøjde

6 moduler a 4 dage samt egenterapi, færdighedstræning og supervision.

“Når det i sandhed skal lykkes én at føre et andet menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden bag al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, – men dig vel først og fremmest forstå det han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mereforståen ham slet ikke”.
– Søren Kierkegaard

 

id_logo-ikon_29pxModul 1: Følelser og fortrolighed
Det første møde mellem psykoterapeut og klient

4 dage

“Det i dig selv  som du ikke vil acceptere, vil fortsat eksistere”.
– Ole Vadum Dahl

Fagligt sætter vi allerede her fra  starten af den 4-årige psykoterapeutuddannelse fokus på, hvordan vi som psykoterapeuter møder et andet menneske, der hvor han eller hun er.

Derfor har modulet både til formål at styrke dine naturlige evner til at skabe tillid og kontakt, og at give dig en helhedsforståelse af et andet menneskes aktuelle udviklingsstadie og livssituation.

Du vil også lære, hvordan du som psykoterapeut hjælper en terapiklient med at rumme og acceptere sig selv og sine følelser. Vi vil give dig de første kraftfulde terapeutiske redskaber til at hjælpe en klient med at blive større end sine følelser og dermed blive i stand til at respondere bevidst og konstruktivt, i stedet for at blive kørt rundt i livets manege af automatiske følelsesreaktioner .

Som hold vil vi begynde at lære hinanden at kende, opbygge tillid og fortrolighed og blive rystet godt sammen, så gruppen kan blive en tryg ramme for både at udvikle os personligt og for at lære det psykoterapeutiske håndværk på en måde, som styrker den faglige stolthed og selvtillid.

Personligt vil du på dette modul få lejlighed til at opdage, hvor meget uopdaget naturligt talent du har for at arbejde psykoterapeutisk. Du vil få de første aha-oplevelser af, hvor stor en positiv forskel du allerede kan gøre for et andet menneske ved at kombinere din egen unikke stil og intuition med de første enkle terapeutiske virkemidler.

 

id_logo-ikon_29pxModul 2: Grænser og personlighed
Jeg-styrkende psykoterapi med unge og og umodne voksne

4 dage

“Vær dig selv, de andre er taget”.
– Oscar Wild

Fagligt vil dette modul handle om jeg-styrkende psykoterapi med mennesker, der befinder sig på relativt tidlige stadier af selvets udvikling, og som endnu ikke har et velintegreret modent Jeg, der er i stand til at reflektere dybere over sig selv og sine relationer.

Du vil lære, hvordan du som psykoterapeut kan hjælpe denne gruppe af klienter med at styrke selvtilliden og selvværdet, med at sætte sunde grænser, og med at skelne klarere mellem egne og andres interesser, følelser og behov.

Som hold vil vi gennem forskellige øvelser og gruppeprocesser hjælpe hinanden med at videreudvikle vores evne til at sætte os i hinandens sted, en evne der er forudsætningen for både empati, omsorg  og moral. Vi vil også bruge gruppedynamikken til at blive skarpere på vores egne grænser, en færdighed som er virkelig vigtig, ikke mindst i arbejdet med klienter på dette udviklingsstadie.

Personligt vil du på dette modul få rig lejlighed til at arbejde med din egen selvfølelse og dine egne relationer. Selvom du som psykoterapeut-studerende på ID Academy befinder dig flere stadier senere i din egen udvikling end målgruppen for den jeg-styrkende terapi, vil du højst sandsynligt stadig kunne have stor glæde af at arbejde med personlige temaer omkring dine egne og andres følelser og behov.

 

id_logo-ikon_29pxModul 3: Tanker og terapi
Kognitiv psykoterapi med voksne og modne unge

4 dage

“Man kan ikke løse et problem med den samme tankegang, som oprindelig skabte problemet”.
– Albert Einstein

Fagligt vil dette modul handle om, hvordan du gennem en kognitiv tilgang til psykoterapi effektivt kan hjælpe voksne og modne unge terapiklienter med at bryde med livshæmmende og selvbegrænsende tankebaner.

Du vil fra dette modul påbegynde en grundig træning i at opdage og bevidstgøre dine klienter om eventuelle negative holdninger og overbevisninger og få kraftfulde psykoterapeutiske værktøjer til at ændre dem.

Som hold vil vi undersøge, hvad de antagelser, vi hver især har om os selv i en gruppesammenhæng, betyder for “kemien” på holdet. Vi vil lave processer sammen, som vi vil holde eventuelle negative overbevisninger op imod virkeligheden og dermed skabe grobund for en helt ny og positiv oplevelse af at være i en gruppesammenhæng.

Personligt vil du på dette modul også få rig lejlighed til at punktere nogle af dine egne negative forestillinger om dig selv og til at afbryde nogle af de negative historier, du måske ubevidst fortæller dig selv om dit liv og dine muligheder.

 

id_logo-ikon_29pxModul 4: Bedste ven med dine værste sider
Psykodynamisk terapi med modne voksne

4 dage

“Dit forhold til andre bliver aldrig bedre end dit forhold til dig selv”.
– Ole Vadum Dahl

Fagligt vil dette modul primært handle om konflikten mellem de bevidste sider af os selv, som vi på den ene side identificerer os med, og de ubevidste personlighedssider, som vi på den anden side fornægter og dermed kommer til at  projicere ud på vores omgivelser.

Du vil lære hvordan du som psykoterapeut hjælper dine klienter med at opdage og integrere “skyggen”, dvs. de fornægtede sider, så indre og ydre konflikter kan blive løst og erstattet med indre harmoni og bedre relationer til andre mennesker.

Vi vil på dette modul også undersøge den “psykiske fællesøkonomi” på holdet, dvs. hvad det er for bevidste og ubevidste dynamikker, som styrer samspillet mellem  deltagerne i gruppen. Du vil få et fascinerende indblik i, hvordan såvel erkendte som ikke erkendte personlighedssider hos de enkelte holddeltagere påvirker både relationerne på kryds og tværs og den generelle stemning på holdet.

Personligt vil du på dette modul også få en intens oplevelse af, hvor stor en indre frihed der opstår, og hvor meget mere hel du føler dig som menneske, når du bryder ud af gamle uhensigtsmæssige roller, og transformerer ellers glemte og fornægtede sider af dig selv.

 

id_logo-ikon_29pxModul 5: Eksistens og essens
Eksistentiel og transpersonlig psykoterapi med Modne voksne

4 dage

“Personligheden er de skiftende former vi antager, når vi i dybeste forstand glemmer, hvem vi er”.
– Ole Vadum Dahl

Fagligt vil dette modul handle om grænsefladen mellem de personlige og de transpersonlige udviklingsstadier i psykoterapi. Flere og flere forskere og udviklingspsykologer har de senere år beskrevet og dokumenteret nogle fremspirende nye transpersonlige udviklingsstadier i selvets udvikling, som ses hos et stærkt stigende antal mennesker, og som derfor også vil komme til at påvirke den måde, vi praktiserer psykoterapi på i fremtiden.

Du vil lære, hvordan du som psykoterapeut genkender og arbejder med denne gruppe af klienter, som allerede har et relativt velintegreret “jeg”, og som udviklingsmæssigt er på vej til at identificere sig med en dybere essentiel væren, der rækker langt ud over vores normale ego-baserede identitetsfølelse.

Som hold vil vi undersøge, hvordan oplevelsen af “vi” eller fællesskab i gruppen har udviklet sig i løbet af de første moduler allerede er gået igennem nogle naturlige genkendelige udviklingsstadier. Vi vil undersøge, hvad vi kan gøre for yderligere at uddybe fællesskabsfølelsen på en balanceret måde, som samtidigt respekterer den enkeltes frihed og integritet. Dette vil også kaste lys på nogle af de stadier, som terapeut-klientforholdet går igennem i et vellykket terapiforløb.

Personligt vil du få lejlighed til at opdage, hvordan selv dine mest udfordrende psykologiske temaer kan blive et direkte springbræt ind i transpersonlige bevidsthedstilstande og dermed give dig adgang til din dybeste oplevelse af at være dig på et mere essentielt værensplan.

 

id_logo-ikon_29pxModul 6: Typer i terapi
Om personlighedstypers betydning i psykoterapi

4 dage

Fagligt sætter vi her ved afslutningen af 1. år af ID Academy’s Psykoterapeut-uddannelse fokus på endnu et vigtigt element af den integrale psykologi, nemlig typer, og hvad vores evne til at genkende forskellige personlighedstyper kan betyde i praksis for et vellykket psykoterapeutisk forløb.

Du vil her lære, hvordan du som psykoterapeut kan bruge enneagrammet, der er en meget nuanceret typologi med 9 primære personlighedstyper, til både bedre at forstå dine klienter, og til at facilitere en langt højere grad af selvindsigt og selvaccept hos dem.

Vi vil også bruge enneagrammet til at få endnu et spændende og tankevækkende perspektiv på uddannelsesholdets gruppedynamik.

Når vi bruger enneagrammet til at forstå, hvordan vores forskellige personlighedstyper hver især kommer til udtryk hos os som deltagere og spiller sammen på holdet, styrker vi nemlig den gensidige respekt og accept, og gør det sammenhold endnu stærkere, som vi allerede har opbygget i løbet af dette første uddannelsesår.

Personligt vil du få en dyb indsigt i nogle af de ubevidste temaer og drivkræfter, som præger netop din personlighedstype. Mange af de udfordringer du har stået overfor i dit liv, vil efter dette modul få en ny betydning, og du vil forstå, hvorfor du tidligere har taget de valg du har, og hvorfor du har reageret som du har i både positiv og negativ forstand.

 

NB.

Ved afslutningen af hvert år af den 4-årige ID Psykoterapeut Uddannelse vil du i forbindelse med den faglige supervision deltage i en evalueringssamtale, hvor du modtager nyttig feedback om din faglige og personlige udvikling fra lærerne og dine medstuderende.

Hovedpunkterne i denne evalueringssamtale vil blive udarbejdet til en kortfattet skriftlig udtalelse som hjælp til din egen og undervisernes hukommelse i det fremtidige forløb på psykoterapeut uddannelsen.

 

Resume af 1. år

Indenfor integral psykoterapi arbejder vi med menneskers følelsesmæssige og sociale udfordringer ud fra mange perspektiver og indfaldsvinkler for at opnå så helhedsorienterede løsninger som muligt.

På de første 6 moduler af ID Academy’s psykoterapeut-uddannelse har vi arbejdet ud fra de 5 grundelementer i Ken Wilbers integrale Aqual-model.

For det første har vi praktiseret psykoterapi ud fra de 4 kvadranter. Dvs. at vi har fået en omfattende forståelse af vores terapiklienter både ud fra et indre subjektivt og et ydre objektivt perspektiv og fra både en individuel og en kollektiv vinkel.

For det andet har vi fået en dyb erfaring med forskellige tilstande fra de ubevidste og drømmende tilstande, til de mere vågne mentale og emotionelle sindstilstande og til egentlige transpersonlige og spirituelle tilstande.

For det tredje har vi fået indblik i de mange helt afgørende udviklingsstadier, som mennesker går igennem, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af vores identitet og selvfølelse.

For det fjerde har vi fået en stor erfaring med, hvad både vores egen og vores klienters forskellige grad af udvikling indenfor forskelllige udviklingsområder betyder for et effektivt behandlingsforløb.

Og endelig har vi på 1. års afsluttende modul fået indsigt i og erfaring med, hvilken rolle forskellige personlighedstyper spiller for praktisk psykoterapi.

På 2. år af ID Academy’s  psykoterapeutuddannelse vil vi arbejde os dybere ind i de psykologiske temaer, som har deres udspring i de forskellige primære psykologiske udviklingsfaser fra den tidlige barndom til avancerede stadier i voksenlivet.